Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
top
logo

Zostało -2514 dni

Strona główna Sekretariat Kolegium
Zasady egzaminu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 marca 2010 20:02

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

I. CEL EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§.1.

Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie nauki w Kolegium oraz uzyskanie tytułu zawodowego pracownika socjalnego.

II. ORGANIZACJA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§ 2.
1.  Do egzaminu dyplomowego mogą przystąpić słuchacze po zakończeniu szóstego semestru nauki.
2. Warunkiem dopuszczenia słuchacza  do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminów przewidzianych programem i planem nauczania, uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej
3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w dniach ustalonych przez Dyrektora Kolegium 
5. Data i godzina egzaminu dyplomowego muszą zostać podane słuchaczom nie później niż 2 miesiące przed jego rozpoczęciem.
6. Egzamin dyplomowy odbywa się w siedzibie Kolegium.
7. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu dyplomowego.
8. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora KPSS spośród nauczycieli Kolegium.
9. Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
10. Przewodniczący Komisji:
czuwa nad prawidłowym przebiegiem całości egzaminu,
rozstrzyga kwestie sporne wynikłe w czasie egzaminu,
ogłasza jego ostateczny wynik.
11.Egzamin dyplomowy obejmuje zakres treści z pięciu przedmiotów wytypowanych przez Radę Programową z programu nauczania.
12. Komisja ustala pytania egzaminacyjne w oparciu o zagadnienia przygotowane przez nauczycieli, realizujących plan naukowo-dydaktyczny.
13. Zredagowaną listę pytań zatwierdza Dyrektor Kolegium .
14. Zagadnienia stanowiące podstawę zadawanych pytań egzaminacyjnych są  podawane słuchaczom  do wiadomości, co najmniej 30 dni przed egzaminem.

III. PRZEBIEG I OCENA EGZAMINU
§. 3
1. Przewodniczący Komisji sprawdza personalia słuchacza oraz informuje go o rozpoczęciu egzaminu dyplomowego.
2. W czasie egzaminu słuchacz ma zapewnione warunki do samodzielnego przygotowania się do odpowiedzi.
3. Maksymalny czas przygotowania się do odpowiedzi nie może przekroczyć 10 minut.
4. Egzamin polega na udzieleniu przez słuchacza odpowiedzi na trzy losowo przez niego wybrane  pytania egzaminacyjne, każde z innego przedmiotu.
5. Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej Komisja ustala ocenę końcową egzaminu dyplomowego na podstawie ocen cząstkowych proponowanych  przez poszczególnych członków Komisji.
6.Uchwała w sprawie ustalenia oceny egzaminu dyplomowego zapada większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. Komisja ocenia odpowiedzi wg następującej skali:
bardzo dobry        5,0
dobry plus            4,5
dobry                  4,0
dostateczny plus   3,5
dostateczny         3,0
niedostateczny     2,0
8. Z przebiegu egzaminu dyplomowego Komisja sporządza protokół, który podpisuj± poszczególni jej członkowie, a zatwierdza dyrektor Kolegium
9. W przypadku zdania egzaminu ocena jest końcowa i nie można jej poprawiać.
10. Ocena ustalona przez Komisję jest oceną ostateczną. Nie można odwołać się od decyzji Komisji.
11.Ogłoszenie wyników Komisja podaje indywidualnie bądź dla całej grupy. Decyzję w tym zakresie podejmuje Komisja.
12. Odstąpienie od egzaminu dyplomowego lub niestawienie się na egzaminie bez podania ważnych, niezależnych od słuchacza przyczyn -  jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
13. Zasady i tryb postępowania dla wyżej określonych sytuacji oraz w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej określone zostały w § 25 Regulaminu Kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/08 Rady Programowej KPSS w Toruniu z dnia 16.06.2008r..

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 4

1.W sprawach nie objętych zasadami decyduje Dyrektor Kolegium.
2. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach Kolegium według zasad określonych odrębnymi przepisami.
3. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora KPSS w Toruniu w trybie zarządzenia.

Poprawiony: czwartek, 18 marca 2010 20:07
 
Sobota 29 kwietnia 2010r. Hugona, Piotra, Roberty
szkola02.jpg
Czy podoba Ci się ta strona?
 
BIP

bottom
top

Najświeższe

Popularne


bottom

Darmowy Hosting CBA.PL Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, linux hosting. Valid